Prezentare

Înființată în 1972, Editura de Vest, fostă Facla, a desfășurat o activitate neîntreruptă timp 48 de ani. În această perioadă, au fost tipărite peste 3500 de titluri, totalizând aproape 25 000 000 de exemplare, atât in limba română, cât și în limba franceza, engleză, germană, maghiară sau sârbă. Editura are un profil enciclopedic și multilingv. Aparițiile din diverse domenii (social-uman, beletristic, științific și tehnic, medical, agronomic, zootehnic) sunt caracterizate de un standard nedezmințit, editura oferind autorilor, tuturor colaboratorilor săi, precum și cititorilor un nivel de calitate stabilit ca urmare a unei tradiții de aproape 5 decenii.

Canalele de distribuție a producției editoriale se realizează prin: vanzare online de pe site- ul editurii- magazinul propriu, contracte cu distribuitorii de carte online-   platformele online- Librarie Net, Emag etc., vânzare direct către public de la sediul editurii situat in zona ultracentrală a orasului, prin recomandarea autorilor, cu prilejul unor evenimente- lansare, târg etc.

Colaborari externe: colaborare cu editura Presses Universitaires de France PUF- traducerea   unui numar semnificativ al colectiei   Que sais-je?/denumită Inițieri.   Editura are schimb de idei, informatii, popularizare de carte cu Editura Observatorul din Toronto/Canada- http://www.observatorul.com/ar...

 Autorii, de regulă, din  mediul universitar, vin inspre editură  pentru publicare, ca urmare a notorietății editurii de-a lungul timpului. Propun oferta de publicare editurii, în care își prezintă  noutatea temei, actualitatea ei, relevanța pentru domeniul respectiv, structura în linii mari a lucrării, publicul căruia i se adresază- studenți masteranzi, cercetători,publicul larg, in funcție de care ei isi propun tirajul. Constatam însă o reducere semnificativă a tirajelor propuse de către autori, ca o consecință a autonomiei universitare. Editura își asumă un tiraj mai mare decat cel propus de autori,  asigurând o cofinanțare, cu scopul de a difuza lucrările la nivel național.

Nu in ultimul rând, se tine seama de impactul  pe care l-au avut alte  lucrări ale autorilor, publicate anterior  evidențiate în vânzări,  potenţialul de difuzare în piaţă a cărţii şi avem în vedere numărul de volume similare existente pe piaţa naţională/internaţională, vizibilitatea autorului.

Exemplu concret de atragere manuscrise: lansarea volumelor ”Omul politic și de cultură Valeriu Braniște, 1869-1896” la Biblioteca județeană ”George Barițiu”  din Brașov a avut drept consecință atragerea unor autori din mediul universitar al Universității Transilvania din Brașov, care au rămas fideli editurii, devenind chiar coordonatori de colecție.

Lansarile de carte la Fundația ”Nicolae Titulescu” ( Cronologie documentată a istoriei românilor- Matyla Ghica, Golful destinului) autor doamna Georgeta Filitti, al cărei prestigiu e de necontestat), ne-au prilejuit crearea si menținerea unor punți de legatura la nivel național.

Regula generală, la depunerea manuscrisului în editură, este ca lucrarea sa aibă, dintru început, 2 referenți stiințifici din domeniu,  care să recomande publicarea  și să evidențieze noutatea temei în literatura de specialitate, să urmărească claritatea obiectivelor științifice ale lucrării.  Autorii, la predarea lucrarii in editură, depun Declaratia de asumare a raspunderii, în legatură cu originalitatea lucrării. În funcție de specificul publicației, recurgem și la referenții științifici ai editurii, și anume personalități consacrate în domeniu respectiv sau chiar din arii de expertiză înrudită, pentru că,  adeseori, tema unui volum poate să fie interdisciplinară. În această  situație, autorii  nu sunt consultați sau înștiințati,  editura urmărind calitatea informației referitor la  corectitudinea conceptuală a lucrării. Pentru toate cărțile apărute în  editura noastră se realizează o evaluare editorială, sub aspectul impactului, grupului țintă de cititori, posibilitatea de difuzare și promovare etc

Inclinăm in evaluare spre acea modalitate de a transmite referenților cu care editura colaborează fragmente semnificative din lucrări, cuprins etc. fără referire la autori și,   invers, asigurând confidențialitate de ambele părți.

În cazul unor publicații care fac obiectul unor proiecte de cercetare  cu diverse surse de finanțare la nivel național sau internațional   lucrările se evaluează și de către expertul evaluator al proiectului, cel  care pe linie ierarhică are rol decizional, având in vedere caracterul interdisciplinar al unor asemenea proiecte.

Tot in scopul cresterii performanței editurii, atragerii de  noi autori prin oferirea serviciilor de calitate, am accesat si proiecte prin fonduri structurale si, astfel, EDITURA DE VEST este beneficiara Contractului de Finanţare nr. 1242/14.03.2018, pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea competitivității economice a SC Editura de Vest SRL prin dotări performante”, cod SMIS 111575. Proiectul este finanţat în cadrul Regio-Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 „Îmbunătățirea competitivității intreprinderilor mici si mijlocii”, prioritatea de investiții 2.1 „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”. Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Scopul proiectului constă în asigurarea mijloacelor tehnice și umane necesare creșterii nivelului de competitivitate economică a  Editurii de Vest.       

*                                                                                             

Fondée en 1972, la Maison d’Édition de l’Ouest, l’ancienne Facla, a développé une activité sans interruption depuis 48 ans. Pendant cette période on a édité et imprimé plus de 3500 titres,  environ    25 000 000 exemplaires, en roumain, allemand, hongrois, serbe, français ou anglais. La Maison d’édition de l’Ouest publie et diffuse des ouvrages dans des domaines aussi variés que la littérature, l’histoire, la filosophie, la science et la technique, la médicine, l’éducation et les livres illustrés, ayant un profil enciclopédique et multilinguistique. La diffusion et la distribution des ouvrages publiés est une des activités majeures de notre maison d’édition etant donné leur niveau imposé par les exigences de la haute qualité à la suite d’une tradition de  cinq décennies.

 Les voies de distribution de la production éditoriale se font par:  vente en ligne sur le site de l'éditeur - boutique propre, contrats avec les distributeurs de livres en ligne - plateformes en ligne - Librarie Net, Emag, etc., vente directement au public depuis la maison d'édition située dans le quartier ultra-central de la ville, sur recommandation des auteurs, à l'occasion de certains événements - lancement, foire, etc.

Collaborations externes: collaboration avec la maison d'édition Presses Universitaires de France PUF - traduction d'un nombre important de la collection Que sais-je? / appelée en roumain Inițieri

- Échange d'idées, d'informations, de livres avec la maison d'édition  de Toronto / Canada Observatorul- promotion mutuelle des livres, évènements etc.

Les auteurs, généralement issus du milieu universitaire, viennent vers la maison d'édition pour publication, en raison de la notoriété de la maison d'édition au fil du temps.

Les auteurs proposent leur offre éditoriale dans laquelle ils présentent la nouveauté du sujet, son actualité, la pertinence pour le domaine respectif, la structure générale de l'ouvrage, le public auquel il s'adresse - étudiants en master, chercheurs, en fonction desquels ils proposent leur diffusion. Cependant, nous avons constaté une réduction significative de la diffusion proposée par les auteurs, en raison de l'autonomie universitaire. La maison d'édition propose une diffusion plus élevée que celle proposée par les auteurs, assurant un cofinancement, afin de diffuser les œuvres au niveau national.  On prend en compte l'impact que d'autres œuvres des auteurs ont eu, précédemment publiées, mis en évidence dans les ventes, le potentiel de distribution des livres sur le marché et nous considérons le nombre de volumes similaires sur le marché national / international, la visibilité auteur.

Exemple concret  dʼattirer les auteurs: le lancement des volumes «L'homme politique et culturel Valeriu Braniște, 1869-1896» à la Bibliothèque du Département «George Barițiu» à Brașov a permis d'attirer certains auteurs du milieu universitaire de l'Université de Transilvania à Brașov, qui sont restés fidèles  a notre Maison d'édition, devenant même coordpnnateurs de collections.

Le lancement du livre à la Fondation «Nicolae Titulescu» (Chronologie documentée de l'histoire roumaine - Matyla Ghica, Le Golfe du Destin) auteur Georgeta Filitti, dont le prestige est indéniable), nous a donné l'opportunité de créer et d'entretenir des liens au niveau national.

La règle générale, lors de lʼanalyse du manuscrit dans la maison d'édition, est que l'article doit avoir, dès le debut 2 références scientifiques dans le domaine   pour recommander la publication et mettre en évidence la nouveauté du sujet dans la littérature, pour suivre la clarté des objectifs scientifiques de lʼouvrage. Les auteurs, lors de la remise de l'œuvre dans la maison d'édition, soumettent la déclaration de prise en charge, en lien avec l'originalité de l'œuvre. En fonction des spécificités de la publication, nous faisons appel également aux références scientifiques de la maison d'édition, à savoir des personnalités bien connues dans le domaine respectif ou même des domaines d'expertise connexes, car, souvent, le sujet d'un volume peut être interdisciplinaire. Dans cette situation, les auteurs ne sont ni consultés ni notifiés, la maison d'édition suivant la qualité des informations concernant l'exactitude conceptuelle de l'œuvre. Pour tous les livres publiés dans notre maison d'édition, une évaluation éditoriale sera faite, en termes d'impact, de groupe cible de lecteurs, de possibilité de diffusion et de promotion etc.

Dans l'évaluation   on envisage de transmettre aux références avec lesquelles la maison d'édition collabore des fragments significatifs d'œuvres, de contenus, etc. sans référence aux auteurs et, vice versa, en garantissant la confidentialité des deux côtés.

Dans le cas de publications faisant l'objet de projets de recherche ayant de diverses sources de financement au niveau national ou international, les livres sont évalués par l'expert évaluateur du projet, qui a un rôle hiérarchique dans la prise de décision, compte tenu du caractère interdisciplinaire de tels projets. .

 

Founded in 1972, Editura de Vest, formerly Facla, has had an ongoing activity of 48 years. During this time, over 3300 titles have been printed, which sum up to a total of 23 000 000 million copies, in Romanian, as well as in French, English, German, Hungarian or Serbian. The area covered by our publishing house is both encyclopedic and multilingual. The array of works from various fields (humanities, literature, science and technology, medicine, agronomics, zootechnics) is defined by a quality standard established due to a tradition of almost 5 decades.