Modele culturale bănățene, Simona Dabu, 2018

25,00 RON
in stoc
+

Transport Gratuit
peste 400 de lei

Cumperi cărți
cu drept de retur 14 zile

Plata online
cu cardul

Acest studiu tratează cunoașterea umană dintr-o perspectivă  a antropologiei culturale in sensul larg al cuvântului. Se presupune că orice cunoaștere umană este și o cunoaștere a omului însuși, astfel orice istorie a științelor ne trimite la o istorie a conștiinței, ceea ce ne îndreptățește să afirmăm că modele culturale pot oferi date privind resorturile cele mai adânci ale cunoașterii umane. Umanitatea (în diversele momente ale existenței sale, marcate prin diverse evenimente de ordin social, politic și militar) acționează conform unor idei și mentalități relative, ghidându-se după anumite valori dominante. Orice cultură se caracterizează prin combinarea și concilierea diverselor raporturi cu lumea, unul din ele fiind dominant. Această dinamică a sistemului de valori impune un anume model cultural, un adevăr uman parțial, conținut de adevărul universal al umanității în continuă devenire. Zona Banatului este considerată un spațiu al interculturalității și al plurilingvismului, o zonă în care există o interferență a culturilor, un continuu dialog între culturi și spiritualități. Banatul, fiind un spațiu multicultural și multietnic, este un model de conviețuire armonioasă între numeroasele grupuri etnice care îl compun. În general, un anumit mediu geografic și anumite condiții istorice determină un anumit mediu spiritual. Distinctivitatea caracterului bănățean este cel mai frecvent apreciată ca fiind determinată de șansa de a fi cea mai vestică zonă a țării, de avantajele unor contacte permenente între diversele grupuri naționale și etnice. Banatul este considerat un spațiu care trăiește sub semnul contactului etnic, este locul de întâlnire a cel puțin patru culturi, patru națiuni, patru modalități de afirmare spirituală.

 

Dans une perspective antroplogique culturelle, on suppose que toute connaissance humaine est et une connaissance de l'homme lui-même, donc toute histoire de la science nous renvoie à une histoire de la conscience, ce qui nous autorise à dire que les modèles culturels peuvent fournir des données sur les plus importantes et plus profonds aspects de la connaissance humaine. L'humanité (dans les différents moments de son existence, marqués par divers événements sociaux, politiques et militaires) agit selon des idées et des mentalités relatives, guidées par certaines valeurs dominantes. Toute culture se caractérise par la combinaison et la réconciliation de diverses relations avec le monde, l'une d'elles étant dominante. Cette dynamique du système de valeurs impose un certain modèle culturel, une vérité humaine partielle, contenue par la vérité universelle de l'humanité en constante évolution. L'espace du Banat est considéré comme un espace d'interculturalité et de plurilinguisme, un espace où il y a interférence des cultures, un dialogue continuu entre les cultures et les spiritualités. Le Banat, étant un espace multiculturel et multiethnique, est un modèle de coexistence harmonieuse entre les nombreux groupes ethniques qui le composent. En général, un certain environnement géographique et certaines conditions historiques déterminent un certain environnement spirituel. Le caractère distinctif de Banat de ce point de vue est le plus souvent apprécié comme étant déterminé par la possibilité d'être la région la plus occidentale du pays, par les avantages des contacts permanents entre divers groupes nationaux et ethniques. Le Banat est considéré comme un espace qui vit sous le signe du contact ethnique, c'est le lieu de rencontre d'au moins quatre cultures, quatre nations, quatre voies d'affirmation spirituelle. 

Modele culturale bănățene, Simona Dabu, 2018